Ενημέρωση 23.3.2017

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

Α. Έγκριση Αρχών και Κανόνων κατανομής Ενεργητικού – Παθητικού και Δαπανών – Εσόδων για την κατάρτιση χωριστών λογαριασμών των δραστηριοτήτων της εταιρείας «ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»

Η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 121/2017 Απόφασή της ενέκρινε τις Αρχές και τους Κανόνες κατανομής λογαριασμών Ενεργητικού - Παθητικού και Δαπανών - Εσόδων, για την κατάρτιση λογιστικά διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων των δραστηριοτήτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Η ισχύς των Αρχών και Κανόνων που εγκρίθηκαν με την παραπάνω απόφαση αφορά στη σύνταξη και δημοσίευση των Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε για το 2016 και εφεξής.

Β. Δημόσια διαβούλευση επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης»
Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. συμμετείχε στη Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του ΥΠΕΝ επί του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης» παραθέτοντας τις θέσεις της επ’ αυτού (Α1).

Γ. Ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διάρκεια ισχύος των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ («παλαιές άδειες»)

Η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 517/2016 Απόφασή της ερμηνεύει και θέτει σε εφαρμογή το ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με τη δυνατότητα παράτασης και ανανέωσης της διάρκειας ισχύος των αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίες εκδόθηκαν προ της θέσεως σε ισχύ του Νόμου 3468/2006 («παλαιές άδειες»), προβαίνει σε κατηγοριοποίηση περιπτώσεων και αποσαφήνιση της ακολουθούμενης διαδικασίας (Α2).

Ευρωπαϊκά Νέα:

Α. Position paper του EDSO for Smart Grids σχετικά με το πακέτο καθαρής ενέργειας (Clean Energy Package –CEP)

Οι θέσεις του EDSO for Smart Grids που δημοσιεύτηκαν στο position paper του, όσον αφορά στο Clean Energy Package της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοψίζονται ως εξής:
 Οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν σαν ουδέτεροι διαμεσολαβητές της αγοράς, ενδυναμώνοντας τους πελάτες και διασφαλίζοντας την ενεργειακή ασφάλεια
 Παροχή κινήτρων στους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής για να μπορούν να διασφαλίζουν την ασφάλεια και την ποιότητα ενέργειας με τη χρήση ευέλικτων μεθόδων και όχι υποχρεωτικά με την ανάπτυξη του Δικτύου
 Προκειμένου να ενσωματωθούν στο Δίκτυο οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και οι αυτοπαραγωγοί (prosumers), απαιτείται οι χρεώσεις χρήσης δικτύου να αντανακλούν το κόστος λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές ιδιαιτερότητες του δικτύου και να αποφεύγεται η επιδότησή τους από άλλα μέρη της κοινωνίας
 Η δυνατότητα στους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής να αναπτύξουν και να λειτουργήσουν τις δικές τους εγκαταστάσεις αποθήκευσης χωρίς να παρεμβαίνουν στην αγορά, είναι το κλειδί για την ασφάλεια και την ποιότητα του εφοδιασμού
 Η εξασφάλιση της πρόσβασης των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής σε όλα τα απαραίτητα δεδομένα καθώς και του χειρισμού τους, για λογαριασμό των πελατών, είναι κομβικής σημασίας για την εκπλήρωση των βασικών καθηκόντων τους
 Η αποσαφήνιση των ρόλων και των ευθυνών όλων των νέων φορέων της αγοράς, εξασφαλίζει τη δίκαιη συμμετοχή τους στις χρεώσεις δικτύου καθώς και στη βελτιστοποίηση του συστήματος
 Η δημιουργία ενός νέου φορέα DSO είναι ευπρόσδεκτη, καθώς ενισχύει τους εξελισσόμενους ρόλους των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής και εξασφαλίζει ότι θα συνεχίσουν να τους εκτελούν στο μέλλον (Β1) (επισυνάπτεται).

Β. Η κυβερνοασφάλεια στην Ευρώπη

Αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες έχουν προχωρήσει στην υιοθέτηση μέτρων κυβερνοασφάλειας, στο πλαίσιο της αυξημένης διασύνδεσης εντός του ευρωπαϊκού συστήματος ενέργειας, με μία νέα προσέγγιση, η οποία λαμβάνει υπόψη της την αύξηση των ΑΠΕ, την εξάπλωση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τις νέες ψηφιακές υποδομές και τη συνδεδεμένη επιχειρησιακή τεχνολογία.

Σύμφωνα με μία έρευνα που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2016, σε τουλάχιστον 80% των ευρωπαϊκών εταιρειών έχουν συμβεί περιστατικά που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια. Η Επιτροπή είχε λάβει μία σειρά σχετικών μέτρων, έως τον Αύγουστο του 2016, όπου τέθηκε σε ισχύ η πρώτη ευρεία νομοθετική πράξη (Οδηγία) για θέματα ασφάλειας δικτύου και πληροφοριακών συστημάτων (Network and Information Systems – NIS Directive), η οποία ουσιαστικά δημιουργεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ομάδων ανταπόκρισης σε περιστατικά κυβερνο-απειλών, θεσπίζοντας και τη διακρατική συνεργασία.

Η Eurelectric, σε σχετική έκθεσή της το Δεκέμβριο του 2016, επισημαίνει ότι:
 η Οδηγία δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει ορισμένα πιεστικά ζητήματα σχετικά με την κυβερνοασφάλεια. Η μεγαλύτερη πρόκληση έγκειται στο ότι οι επενδύσεις σε αυτές τις τεχνολογίες Δικτύων, έχουν μακροχρόνιους επενδυτικούς κύκλους και δεν συμβαδίζουν με τις τρέχουσες απαιτήσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί η τεχνολογία που αφορά τη λειτουργία και αυτή που αφορά την πληροφορία, κινούνται με διαφορετικούς ρυθμούς και συχνά δημιουργούνται «κενά», τα οποία εύκολα μπορούν να γίνουν αντικείμενο κακόβουλης εκμετάλλευσης. Ταυτόχρονα, τα έτοιμα «πακέτα» λύσεων μπορεί να είναι ανεπαρκή για να ανταποκριθούν στους ρυθμούς ανάπτυξης των Έξυπνων Δικτύων, ενώ οι εξατομικευμένες λύσεις μπορεί να είναι οικονομικά ασύμφορες ή τεχνικά αναποτελεσματικές.

 Παράλληλα θα έχει καθοριστική σημασία στην αντιμετώπιση ορισμένων ζητημάτων δικαιοδοσίας, τα οποία δημιουργούν προβλήματα στην επίλυση των προβλημάτων από τη βιομηχανία ενέργειας της Ευρώπης. Σημειώνει, επίσης, ότι η περιορισμένη διασυνοριακή συνεργασία επιδρά αρνητικά στη δυνατότητα αντιμετώπισης περιστατικών κυβερνοασφάλειας. Μολονότι αρκετοί Διαχειριστές Δικτύων είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα περιστατικά αυτά, σε πολλές χώρες δεν είναι ξεκάθαρο πoια αρχή είναι υπεύθυνη για τα θέματα ασφάλειας των Έξυπνων Δικτύων (Smart-grids), ενώ σε άλλες, οι Ρυθμιστικές Αρχές δεν έχουν την αρμοδιότητα να αναλάβουν τη σχετική ευθύνη.

 Οι εθνικές αρχές πρέπει να καθορίσουν βασικές προδιαγραφές ασφάλειας, τις οποίες θα ακολουθούν υποχρεωτικά οι πάροχοι υπηρεσιών ή εξοπλισμού. Ταυτόχρονα να παρέχονται πιστοποιητικά ασφάλειας, τα οποία εν συνεχεία θα μπορούν να χρησιμοποιούν οι Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής (DSOs) στα δίκτυά τους. Σημειώνει, ακόμα, ότι αρκετές χώρες (Δανία, Νορβηγία, Αυστρία, Γαλλία, Σουηδία, Πορτογαλία και Γερμανία) έχουν ήδη πάρει πρωτοβουλίες, προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν σημαντικά ζητήματα κυβερνοασφάλειας (Β3).

Αρχείο Ενημέρωσης