Ενημέρωση 25.5.2017

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

Α. Ετήσια έκθεση Συμμόρφωσης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. έτους 2016
Η ΡΑΕ δημοσίευσε την ετήσια έκθεση Συμμόρφωσης του ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 124 του ν. 4001/2011 (επισυνάπτεται).

Β. Δημόσια Διαβούλευση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) περιόδου 2018‐2027
Η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 108 του ν.4001/2011 και του άρθρου 230 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, έθεσε σε Δημόσια Διαβούλευση το σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ για τα έτη 2018-2027,το οποίο υπέβαλε στην Αρχή ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. Υπενθυμίζεται ότι προηγουμένως, ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. είχε θέσει σε δημόσια διαβούλευση ένα προκαταρκτικό σχέδιο του εν λόγω ΔΠΑ. Λήξη Διαβούλευσης Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017 (Α3).

Ευρωπαϊκά Νέα:
Α. Συμπεράσματα ημερίδας της EURELECTRIC "Smart Regulation for European Energy Consumers- Debating the Clean Energy Package Proposals"

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργυρίου ήταν ο κεντρικός συντονιστής στη συζήτηση για τις Ενεργειακές Κοινότητες (ΕΚ) «Distributed Generation and Local Energy Communities», στο πλαίσιο της ημερίδας της Eurelectric "Smart Regulation for European Energy Consumers", που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 10 Μαΐου στις Βρυξέλλες. Συμμετείχαν εκπρόσωποι προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, ρυθμιστών καθώς και εκπρόσωποι Ενεργειακών Κοινοτήτων από όλη την Ευρώπη.
Βασικό συμπέρασμα της σχετικής συζήτησης ήταν ότι «Το κλειδί της επιτυχίας για τη λειτουργία των Ενεργειακών Κοινοτήτων είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τους να καθορισθούν σε συμφωνία και συνεργασία με τους Διαχειριστές».
Παράλληλα επιβεβαιώθηκε ο θετικός ρόλος που μπορούν να παίξουν οι ΕΚ στην ενεργοποίηση των καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στην ευρύτερη διάδοση των ανανεώσιμων αποκεντρωμένων πηγών ενέργειας καθώς και στην αύξηση της ευελιξίας των ηλεκτρικών συστημάτων. Παράλληλα υπογραμμίστηκε ο καθοριστικός ρόλος των Διαχειριστών των Δικτύων Διανομής πανευρωπαϊκά, στον εν εξελίξει μετασχηματισμό των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς στα δίκτυα τους συνδέονται ολοένα και αυξανόμενες ποσότητες διεσπαρμένης παραγωγής.
Η ενεργός υποστήριξη των Διαχειριστών στις ΕΚ είναι δεδομένη, προσφέροντας ασφάλεια εφοδιασμού σε περιπτώσεις που η τοπική παραγωγή τους δεν επαρκεί για την κάλυψη της ζήτησής τους.
Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη σαφούς καθορισμού της δομής, του μεγέθους και των υποχρεώσεων των ΕΚ. Ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι ΕΚ επιθυμούν να αναπτύσσουν, να κατέχουν και να λειτουργούν τα δίκτυα διανομής, θα πρέπει να υπόκεινται στα ίδια καθήκοντα και να απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους Διαχειριστές. Εάν αντιθέτως λειτουργούν ως παράλληλες υποδομές συνδεδεμένες στα δίκτυα διανομής θα πρέπει να προσφέρουν με δίκαιο τρόπο στις χρεώσεις δικτύου και στις λοιπές τιμολογήσεις, με τρόπο που αντανακλά το κόστος τους.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα των Ενεργειακών Κοινοτήτων έχει σημαντικό ενδιαφέρον και για την χώρα μας και είναι εξαιρετικά επίκαιρο, εν όψει του νομοσχεδίου για τις Ενεργειακές Κοινότητες που πρόκειται να θέσει σύντομα σε Δημόσια Διαβούλευση το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β1).

Β. Οι θέσεις του EDSO for Smart Grids στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Council of European Energy Regulators (CEER) για την παροχή κινήτρων προς τους Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου

Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του CEER για την παροχή κινήτρων προς τους Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου, εξέδωσε την απάντησή του και ο EDSO for Smart Grids.

Στην απάντηση αυτή υπογραμμίζεται καταρχήν το γεγονός ότι ο ρόλος των Διαχειριστών Διανομής αναμένεται να αυξηθεί στο μέλλον, δεδομένης της εξάπλωσης των Έξυπνων Δικτύων, που απαιτούνται για να ενσωματωθεί η αύξηση της διεσπαρμένης παραγωγής. Τα νέα μοντέλα προσφοράς και ζήτησης ενέργειας και οι νέες δυνατότητες που δίνονται στους καταναλωτές μέσω αυτοπαραγωγής κ.α. επηρεάζουν τα δίκτυα με πρωτόγνωρους τρόπους.
Για να ανταποκριθούν σε αυτό το περιβάλλον αλλαγών, οι Διαχειριστές χρειάζεται να προβούν σε επενδύσεις στην καινοτομία. Αυτό σημαίνει ότι και το ρυθμιστικό πλαίσιο πρέπει να αλλάξει προς την ίδια κατεύθυνση, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες (Διαχειριστές και Καταναλωτές) να έχουν περισσότερο ενεργό ρόλο.
Ωστόσο, εντοπίζει σημαντικά εμπόδια ως προς την ύπαρξη ενός αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου, που να παρέχει κίνητρα για να γίνουν οι απαιτούμενες επενδύσεις. Οι υψηλότεροι ρυθμιστικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με τις επενδύσεις σε Έξυπνα Δίκτυα και η υπάρχουσα κατεύθυνση προς τους Διαχειριστές για το χαμηλότερο δυνατό κόστος, αποτελούν αντικίνητρα για επενδύσεις.
Ειδικότερα, στα περισσότερα Κράτη – Μέλη παρατηρείται απουσία συγκεκριμένου μηχανισμού προώθησης της καινοτομίας, ο οποίος να επιτρέπει μία εύλογη αποζημίωση των Διαχειριστών για τα έξοδα Έρευνας & Ανάπτυξης. Ταυτόχρονα, ο EDSO παρατηρεί ότι, στις περισσότερες χώρες, οι δημόσιες ή ευρωπαϊκές επιδοτήσεις αφαιρούνται από τη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση (ΡΠΒ), επί των κεφαλαίων της οποίας λαμβάνουν απόδοση οι Διαχειριστές, γεγονός το οποίο αφαιρεί από τους Διαχειριστές το κίνητρο να χρησιμοποιήσουν πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης καινοτομίας.
Κατά συνέπεια, προτείνει τη μετάβαση του ρυθμιστικού πλαισίου, από μία φιλοσοφία ελαχιστοποίησης κόστους, σε ένα καθεστώς το οποίο θα ενθαρρύνει τις επενδύσεις που μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια και την ποιότητα της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, στο χαμηλότερο δυνατό κοινωνικό κόστος, προωθώντας ταυτόχρονα την καινοτομία και ψηφιοποίηση των Δικτύων.

Στα πλαίσια αυτά, προτείνει προς το CEER τις ακόλουθες αρχές για την αναθεώρηση των ρυθμιστικών μοντέλων:
• Ευελιξία στους Διαχειριστές να επιλέγουν την πιο αποτελεσματική και οικονομική λύση που να εξυπηρετεί τους στόχους τους.
• Δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για επενδύσεις, αντισταθμίζοντας τους σχετικούς ρυθμιστικούς κινδύνους και λαμβάνοντας απόσταση από μία ρυθμιστική προσέγγιση που περιορίζεται στο στόχο μείωσης του κόστους.
• Δημιουργία περισσότερων μεθόδων αποζημίωσης των Διαχειριστών, ώστε να έχουν περισσότερους διαθέσιμους πόρους για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία.
• Δημιουργία κινήτρων, επικεντρωμένων στην καινοτομία, τα οποία θα καλύπτουν το κόστος των Έξυπνων Δικτύων και θα προωθούν τον αυξανόμενο ρόλο των Διαχειριστών ως ουδέτερων διαμεσολαβητών στην αγορά ενέργειας (neutral market facilitators).
• Παροχή κινήτρων για μεγαλύτερα ποσοστά OPEX, καθώς υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες σε λειτουργικά έξοδα, αν θέλουμε, μέσω της ευελιξίας (flexibility), να περιορίσουμε τις επενδύσεις σε νέα πάγια Δικτύων.
• Διασφάλιση σταθερού και ξεκάθαρου ρυθμιστικού πλαισίου, που θα επιτρέπει στους Διαχειριστές να αναπτύξουν τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες καινοτομίες, που θα είναι απαραίτητες για τη μεταμόρφωση του συστήματος ενέργειας (επισυνάπτεται) (Β2).

Γ. Οι θέσεις της EURELECTRIC στο πλαίσιο της διαβούλευσης του Council of European Energy Regulators (CEER) για την παροχή κινήτρων προς τους Διαχειριστές Συστημάτων Διανομής μέσω του ρυθμιστικού πλαισίου

Η Eurelectric δημοσίευσε την απάντησή της στη δημόσια διαβούλευση του CEER σχετικά με τα Κίνητρα για τη ρύθμιση των Διαχειριστών Συστημάτων Διανομής.
Τα βασικά μηνύματα, τα οποία εξάγονται από την απάντησή της είναι:
• Η ασφάλεια τροφοδοσίας, η ποιότητα των υπηρεσιών και η καινοτομία αποτελούν σημαντικές αρχές για τη ρύθμιση των Διαχειριστών Διανομής, επιτρέποντάς τους να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους και ωθώντας τους να πραγματοποιούν τις απαραίτητες επενδύσεις, με σκοπό την αξιόπιστη και υψηλής ποιότητας παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.
• Τα θεσμικά πλαίσια πρέπει να κινηθούν, από μία βραχυπρόθεσμη οπτική περικοπής εξόδων, σε μία περισσότερο μακροπρόθεσμη οπτική, η οποία να παρέχει ένα σταθερό και προβλέψιμο περιβάλλον και να θέτει εφικτούς στόχους απόδοσης για τους Διαχειριστές. Τονίζεται, επίσης, ότι είναι σημαντικό να παρέχεται ευελιξία στις εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές Ενέργειας, ώστε να επιλέγουν τα κατάλληλα εργαλεία για την επίτευξη των στόχων τους σχετικά με τη ρύθμιση των Διαχειριστών.
• Τάσσεται υπέρ της ενεργού συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών (Διαχειριστών, Λειτουργών Αγοράς, Ενώσεων Καταναλωτών κ.α.) στη ρυθμιστική διαδικασία, καθώς εκείνοι είναι οι πρώτοι που έρχονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες των αλλαγών στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό, θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό η ρυθμιστική διαδικασία να είναι διαφανής και να βασίζεται σε δημόσιες διαβουλεύσεις.
• Λόγω της πληθώρας εναλλακτικών προσεγγίσεων για την επίτευξη των ρυθμιστικών στόχων, η Eurelectric τάσσεται υπέρ της ύπαρξης μεθόδων αξιολόγησης, όπως η ανάλυση κόστους – οφέλους, προκειμένου να διακρίνονται οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί που είναι περισσότερο αποτελεσματικοί.
• Οι πελάτες των Δικτύων και η κοινωνία, ως σύνολο, θα πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο και να ωφελούνται από τη ρυθμιστική διαδικασία και την προωθούμενη καινοτομία.
• Η Eurelectric συντάσσεται με το CEER ως προς την ολιστική προσέγγιση των ρυθμιστικών πλαισίων, έτσι ώστε να αποτιμώνται τα αποτελέσματα των ρυθμιστικών αποφάσεων ως προς τη βελτίωση των συνθηκών στο σύνολο του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, και όχι σε μεμονωμένα τμήματά του (όπως Μεταφορά, Διανομή κ.α.) (επισυνάπτεται) ( Β3).

Δ. ACER-CEER White Paper on The Role of the DSO

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) και το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας ( CEER ) σε κοινό έγγραφο (white paper) σχετικά με τις προβλέψεις του “Clean Energy for All Europeans” Package για τον ρόλο του DSO αναφέρουν συνοπτικά τα εξής:
DSOs as Neutral Market Facilitators
 Υποστηρίζουν τη θέση για απαγόρευση στους DSOs να κατέχουν/λειτουργούν μονάδες αποθήκευσης (storage) και υποδομές φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
 Υποστηρίζουν τη θέση για ενίσχυση των απαιτήσεων διαχωρισμού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι DSOs θα ενεργούν σαν ουδέτεροι διαμεσολαβητές της αγοράς (neutral market facilitators).
 Τονίζουν τη σημασία της διαφάνειας της μεσοπρόθεσμης πρόβλεψης των αναγκών του δικτύου έτσι ώστε οι συμμετέχοντες στην αγορά να μπορούν να αντιδρούν και να προσφέρουν λύσεις.
Better Network Planning and Coordination
 Συμφωνούν για τα σχέδια ανάπτυξης των δικτύων διανομής αλλά θεωρούν ότι οι DSOs-TSOs θα πρέπει να διαβουλεύονται με τους ενδιαφερόμενους για τα σχέδια ανάπτυξης των δικτύων τους και να έχουν την ευθύνη για την ποιότητά τους.
 Θεωρούν ότι είναι προτιμότερο να είναι στη διακριτική ευχέρεια των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών να ορίζουν τις απαιτήσεις για το σχεδιασμό των δικτύων των μικρών DSOs παρά να εξαιρούνται αυτοί από τις σχετικές απαιτήσεις.
 Έχουν την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει θεσμοθετημένη υποχρέωση στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια για συνεργασία μεταξύ του ENTSO-E και του προβλεπόμενου σε αυτόν πανευρωπαϊκού φορέα των DSOs (EU DSO entity) (επισυνάπτεται) (Β4).

Ε. CEER White Paper on Distribution and Transmission Network Tariffs and Incentives

Στις 11 Μαΐου 2017, η CEER εξέδωσε τη «Λευκή Βίβλο» της (“White Paper”), η οποία περιέχει τις απόψεις των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας εντός της CEER, σχετικά με τις προτάσεις που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (European Commission) μέσω του Clean Energy Package (CEP) για τις Χρεώσεις Δικτύου Διανομής και Μεταφοράς, καθώς και τα κίνητρα που προτείνεται να δοθούν προς τους Διαχειριστές για την επίτευξη των στόχων της εν λόγω δέσμης μέτρων.

Μολονότι η CEER εμφανίζεται θετική στις γενικές αρχές του CEP σχετικά με τις Χρεώσεις Δικτύων, που είναι να ανταποκρίνονται στο κόστος χρήσης και να δίνουν κίνητρα για αποτελεσματική χρήση των Δικτύων, εντούτοις παίρνει σαφή και ξεκάθαρη θέση ενάντια στη γενικότερη κατεύθυνση της πανευρωπαϊκής εναρμόνισης των Χρεώσεων Δικτύων που προωθεί το CEP, ιδίως σε ό,τι αφορά τα Δίκτυα Διανομής. Αναλυτικότερα:

 Η CEER προτείνει την απαλοιφή των προτεινόμενων διατάξεων για τη δημιουργία Κώδικα Δικτύου που να ρυθμίζει τις χρεώσεις των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, καθώς και την απαλοιφή της ανάθεσης προς τον ACER να καταθέσει πρόταση για τη σταδιακή εναρμόνιση των μεθοδολογιών χρεώσεων των Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής.
 Η CEER αντιτίθεται στον υποχρεωτικό χαρακτήρα των κινήτρων που προβλέπονται για τους Διαχειριστές Διανομής. Προτείνει οι σχετικές αποφάσεις για τα κίνητρα να είναι στην ευχέρεια των Εθνικών Ρυθμιστικών Αρχών, όταν εκείνες κρίνουν ότι το κόστος παροχής των κινήτρων ανταποκρίνεται στα οφέλη που αναμένεται να αποκομίσουν οι καταναλωτές.
 Τέλος, σχετικά με τα κίνητρα που δίνονται προς τα Δίκτυα, η CEER προτείνει να υπάρχει σαφής διάκριση μεταξύ των κινήτρων που δίνονται στους Διαχειριστές Δικτύων Διανομής μέσω των Επιτρεπόμενων Εσόδων, και των κινήτρων που δίνονται στους Χρήστες των Δικτύων μέσω των Χρεώσεων Σύνδεσης και Χρήσης των Δικτύων (επισυνάπτεται) (Β5).

Αρχείο Ενημέρωσης