Ενημέρωση 7.3.2017

Νέα από την Ελληνική αγορά ενέργειας:

Α. Δημόσια Διαβούλευση για το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2018-2027

Ο ΑΔΜΗΕ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση, μέχρι την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017, το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ, που αφορά στην περίοδο 2018 – 2027 (Α1).

Β. Ημερίδα με θέμα: “Οι μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών έργων ΑΠΕ”

Η ΡΑΕ στις 10/02/2017 πραγματοποίησε ημερίδα για ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν:
 H Πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για Φ/Β Εγκαταστάσεις – Αποτελέσματα & Συμπεράσματα
 Το θεσμικό πλαίσιο για τις μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών έργων ΑΠΕ
• Κατευθυντήριες Γραμμές Ευρωπαϊκής Επιτροπής
• Νόμος 4414/2016
- Έγκριση του σχήματος των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών από ΕΕ
- Γνωμοδότηση της ΡΑΕ
- Έκδοση Υ.Α.
 Βασικές αρχές και σκέψεις για τις μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες
 Σχεδιασμός των μόνιμων ανταγωνιστικών διαδικασιών
• Ανοιχτά ζητήματα
• Επόμενα βήματα/σχεδιασμός (Α2).


Ευρωπαϊκά Νέα:

Α. Δημόσια Διαβούλευση του Council of European Energy Regulators (CEER) σχετικά με τα κίνητρα για τη ρύθμιση των διαχειριστών δικτύων διανομής

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ρυθμιστικά θέματα των Διαχειριστών Διανομής. Ένα από τα σημαντικά θέματα είναι τα κίνητρα (και ιδιαιτέρως αυτά για την προώθηση της καινοτομίας) στη ρύθμιση των DSOs.

Για το θέμα των κινήτρων, έχει δημοσιεύσει κείμενο δημόσιας διαβούλευσης το οποίο περιγράφει τις αρχικές σκέψεις των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών γύρω από αυτό. Ο στόχος είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να καθορισθούν οι κατευθυντήριες γραμμές καλής πρακτικής για τα συστήματα κινήτρων στη ρύθμιση των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής, περιλαμβανομένων των κινήτρων για την καινοτομία. Ζητά από τους ενδιαφερόμενους τις απόψεις τους σε τρεις κυρίως άξονες:

 - Αρχές ρύθμισης σχετικά με στόχους και εργαλεία.
 -Μεταβαλλόμενες ανάγκες – πως οι αλλαγές στον τομέα του ηλεκτρισμού δημιουργούν νέες προκλήσεις στο σχεδιασμό αποτελεσματικών ρυθμιστικών μοντέλων από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές.
-Μεταβαλλόμενοι στόχοι στη ρύθμιση που καθοδηγούνται από τις αλλαγές στον ενεργειακό τομέα και καλές πρακτικές σε περιοχές που το CEER θεωρεί σημαντικές, τα οποία οι Ρυθμιστικές Αρχές και οι υπόλοιποι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να φθάσουν σε ένα βέλτιστο αποτέλεσμα για το σύστημα (Β1) .

Β. Οδηγίες καλής πρακτικής για τις χρεώσεις χρήσης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για το θέμα των χρεώσεων χρήσης Δικτύου, το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) έχει δημοσιεύσει κείμενο στο οποίο παρουσιάζει κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά το πως διαφορετικές δομές στις χρεώσεις χρήσης του ηλεκτρικού δικτύου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση μελλοντικών θεμάτων του Δικτύου Διανομής, όπως η ενσωμάτωση της διεσπαρμένης Παραγωγής και η αυξημένη αυτοκατανάλωση. Καταγράφει τη σημερινή κατάσταση, την ανάγκη για αλλαγή και τις αρχές της σχεδίασης των χρεώσεων. Τα πλεονεκτήματα διαφόρων προσεγγίσεων στη σχεδίαση των χρεώσεων εξετάζονται κάτω από το πρίσμα των προκλήσεων και ευκαιριών που θα αντιμετωπίσουν τα Δίκτυα Διανομής στο μέλλον.
Αναφέρονται επτά βασικές αρχές για τη διάρθρωση των χρεώσεων χρήσης του Δικτύου Διανομής:
Αντανάκλαση του κόστους (Cost reflectivity): Για την αποδοτική χρήση και ανάπτυξη του δικτύου, θα πρέπει οι χρεώσεις που πληρώνουν οι χρήστες του δικτύου να αντιπροσωπεύουν το κόστος που επιφέρουν στο σύστημα και να δίνουν κατάλληλα κίνητρα για την ελάττωση του μελλοντικού κόστους
Αποφυγή στρεβλώσεων (Non-distortionary): Τα κόστη πρέπει να ανακτώνται με τρόπους που δεν στρεβλώνουν τις αποφάσεις για την πρόσβαση και χρήση του δικτύου
Ανάκτηση του κόστους (Cost recovery): Οι Διαχειριστές Δικτύων Διανομής πρέπει να μπορούν να ανακτήσουν αποδοτικά τα κόστη τους. Εκτός από τις χρεώσεις χρήσης του Δικτύου Διανομής, μπορούν να ανακτούν κόστη μέσω των χρεώσεων σύνδεσης και ρυθμιζόμενων υπηρεσιών
Αποφυγή διακρίσεων (Non-discriminatory): Δεν πρέπει να υπάρχουν αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ των χρηστών του δικτύου
Διαφάνεια (Transparency): Η μεθοδολογία για τον υπολογισμό των χρεώσεων πρέπει να είναι διαφανής και προσβάσιμη από όλους τους ενδιαφερόμενους
Προβλεψιμότητα (Predictability): Είναι σημαντικό οι χρήστες του δικτύου να μπορούν να προϋπολογίζουν τα κόστη χρήσης του δικτύου εκ μέρους τους, διευκολύνοντας έτσι αποδοτικές μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ωστόσο, η μεταβαλλόμενη φύση του ενεργειακού συστήματος σημαίνει ότι οι χρεώσεις χρήσης του Δικτύου θα πρέπει να εξελίσσονται με την πάροδο του χρόνου.
Απλότητα (Simplicity): Όσο είναι δυνατόν, οι χρεώσεις πρέπει να είναι εύκολες στην κατανόηση και στην εφαρμογή. Όσο απλούστερες είναι τόσο ευκολότερα οι χρήστες του δικτύου ανταποκρίνονται σε αυτές. (Β2) (επισυνάπτεται).

Αρχείο Ενημέρωσης