Ενημέρωση 7.4.2017

Ευρωπαϊκά Νέα:

Α. Κοινή δήλωση ENTSO-E, ENTSOG, SolarPower Europe, WindEurope, EDSO, SEDC, T&D Europe για τη συμπλήρωση 60 ετών από τη Συνθήκη της Ρώμης

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 60 ετών από τη Συνθήκη της Ρώμης με την οποία θεμελιώθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, οι ENTSO-E, ENTSOG, SolarPower Europe, WindEurope, EDSO, SEDC, T&D Europe εξέδωσαν κοινή δήλωση (επισυνάπτεται), στην οποία αναφέρουν ότι μοιράζονται το Ευρωπαϊκό όνειρο για μια κοινή ενεργειακή πολιτική με στόχους:
 • μια Ευρώπη πρωτοπόρο στην καινοτομία και στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση
 • την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
 • την εξασφάλιση ευκαιριών και υψηλού βιοτικού επιπέδου στους κατοίκους της
 • οι καινοτόμες επιχειρήσεις που να μπορούν να αναπτύξουν το δυναμικό τους
 • οι καταναλωτές να είναι στο κέντρο των εξελίξεων
 • τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας γύρω από τη ψηφιακή μετάβαση
 • η πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ των Ευρωπαίων (Β2)

Β. Έκθεση της Energy Expert Cyber Security Platform (EESCSP) για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα της ενέργειας

H Energy Expert Cyber Security Platform (EESCSP), που έχει ορισθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δημοσίευσε έκθεση όπου αναλύει τις προκλήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και προτείνει δράσεις για τη βελτίωσή της και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τις ενεργειακές υποδομές.
Οι προκλήσεις που επισημαίνονται είναι:

 • Ευστάθεια του δικτύου σε ένα διασυνοριακά συνδεδεμένο ενεργειακό δίκτυο
 • Αρχές προστασίας που να αντανακλούν στις τρέχουσες απειλές και κινδύνους
 • Χειρισμός των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Επιπτώσεις των κυβερνοεπιθέσεων που δεν έχουν πλήρως ληφθεί υπόψη στους κανόνες σχεδιασμού ενός υπάρχοντος δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας ή πυρηνικής εγκατάστασης
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών με υψηλή διασύνδεση
 • Ανάθεση υποδομών και υπηρεσιών σε εξωτερικούς εργολάβους
 • Ακεραιότητα των εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στα ενεργειακά συστήματα
 • Αυξημένη αλληλεξάρτηση μεταξύ των παραγόντων της αγοράς
 • Διαθεσιμότητα ανθρώπινων πόρων και των ικανοτήτων τους
 • Περιορισμοί που επιβάλλονται από τα μέτρα κυβερνοασφάλειας σε αντίθεση με τις απαιτήσεις λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο/ διαθεσιμότητα

Και οι δράσεις που προτείνονται είναι:

 • Προσδιορισμός των φορέων των βασικών υπηρεσιών στον τομέα της ενέργειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ανάλυση κινδύνων και αντιμετώπισή τους
 • Πλαίσιο κανόνων για την περιφερειακή συνεργασία
 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο για αποκάλυψη τρωτών σημείων για τον ενεργειακό τομέα
 • Καθορισμός και εφαρμογή ενός πλαισίου για το συντονισμό για την αντιμετώπιση των ψηφιακών απειλών
 • Εφαρμογή και ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας για τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών
 • Θέσπιση ενός ώριμου ευρωπαϊκού πλαισίου της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την ενέργεια
 • Θέσπιση ενός cPPP (contractual Public Private - Partnership) για την ακεραιότητα της αλυσίδας εφοδιασμού
 • Προώθηση της Ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας
 • Δημιουργία ικανοτήτων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στον τομέα της ενέργειας (Β3) (επισυνάπτεται).

Γ. Δημόσια Διαβούλευση του Council of European Energy Regulators (CEER) για τη χρήση ευελιξίας σε επίπεδο διανομής

Το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (CEER) έθεσε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το έγγραφο CEER (C16-DS-29-03) (επισυνάπτεται) το οποίο εξερευνά το ρόλο των διαχειριστών δικτύων διανομής στη διευκόλυνση μεγαλύτερης ευελιξίας σχετικά με το ενεργειακό σύστημα και έχει ως στόχο να συγκεντρώσει πληροφορίες από τα ενδιαφερόμενα μέρη, προκειμένου να καθορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές ορθής πρακτικής υψηλού επιπέδου. Αυτές θα βοηθήσουν τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές στο σχεδιασμό των κανονιστικών πλαισίων για τη διευκόλυνση της χρήσης της ευελιξίας σε επίπεδο διανομής. (Β5).
Λήξη διαβούλευσης Πέμπτη 25 Μαΐου 2017.

Αρχείο Ενημέρωσης