Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην ανάπτυξη και υλοποίηση των αναγκαίων Υποδομών στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) προς πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα ΜΔΝ.
Το συνολικό Έργο περιλαμβάνει τα κάτωθι Υποέργα:

 1. Υποδομές Μέτρησης
 2. Μεθοδολογικές Υποδομές
 3. Πληροφοριακό Σύστημα ΜΔΝ
 4. Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα, Κρήτη και Ρόδο
 5. Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στα υπόλοιπα Ηλεκτρικά Συστήματα των ΜΔΝ.

 

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
 • Ηλεκτρονικοί μετρητές ενέργειας
 • Μονάδες επικοινωνίας για Τηλεμέτρηση των μετρητών
 • Μετασχηματιστές μέτρησης
 • Energy Management Systems/Supervisory Control and Data Acquisition (EMS/SCADA)
 • Market Management System (servers και λογισμικό)
 • Λογισμικό (εκτίμησης και διαχείρισης
  παραγωγής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας-ΑΠΕ)
 • Data warehouse
 • Servers κεντρικά στην Αθήνα και τοπικά σε
  καθένα από τα 27 ΜΔΝ
 • Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός
 • Δίκτυο οπτικών ινών

 

Οφέλη

Με την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, επιδιώκεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός του κόστους παραγωγής στα ΜΔΝ, η κατά το δυνατόν οικονομικότερη λειτουργία των συμβατικών μονάδων παραγωγής των ΜΔΝ, με στόχο την ελαχιστοποίηση των σχετικών επιβαρύνσεων των καταναλωτών από τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και η μεγιστοποίηση της διείσδυσης ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο του κάθε νησιού, με ταυτόχρονη διασφάλιση της αξιόπιστης και απρόσκοπτης ηλεκτροδότησης των καταναλωτών των Ηλεκτρικών Συστημάτων των ΜΔΝ.

Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2021 (έγινε αναθεώρηση του αρχικού προγραμματισμού ολοκλήρωσης). Μέχρι τον 12ο/2018 υλοποιήθηκε το 23% του έργου. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η φάση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την ανάπτυξη Υποδομών SCADA σε 27 ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ και υπεγράφη σχετική Σύμβαση η οποία έχει τεθεί σε ισχύ, ενώ είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση μετρητών ενέργειας για τις συμβατικές Μονάδες των Θερμικών Σταθμών Παραγωγής των ΜΔΝ. Τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία η εφαρμογή Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού σε δεκατέσσερα (14) ηλεκτρικά συστήματα των ΜΔΝ σε εφαρμογή του μεταβατικού σταδίου του Κώδικα ΜΔΝ (χωρίς την ύπαρξη ΚΕΕ και ΠΣ-ΜΔΝ). Είναι σε εξέλιξη το έργο Ανάπτυξης Υποδομών Πληροφοριακού Συστήματος των ΜΔΝ (ΠΣ-ΜΔΝ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κώδικα ΜΔΝ. Ο δε διαγωνισμός για την υλοποίηση Κεντρικού ΚΕΕ στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στη Ρόδο δημοσιεύθηκε τον 8ο/2018 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, στις 26.11.2018, ενώ ήδη διενεργείται η αξιολόγηση τους.