Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην αποτύπωση των θέσεων του Δικτύου με γεωγραφικές συντεταγμένες, στην ψηφιοποίηση ηλεκτρικών σχεδίων και δεδομένων των Δικτύων Μέσης Τάσης (ΜΤ) & Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) και στην εισαγωγή τους στο σύστημα Geographic Information System (GIS) που έχει εγκαταστήσει η Εταιρεία και λειτουργεί πιλοτικά σε δύο περιοχές της χώρας. Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού, των αδειών χρήσης και των γεωγραφικών υποβάθρων για την πανελλαδική κάλυψη των αναγκών.

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
 • Σταθμοί εργασίας Η/Υ και περιφερειακός εξοπλισμός
 • Άδειες χρήσης του συστήματος GIS
 • Γεωγραφικά υπόβαθρα της ελληνικής επικράτειας
 • Υπηρεσίες αποτύπωσης θέσεων στοιχείων Δικτύου, ψηφιοποίησης χαρτών και δεδομένων και εισαγωγή στο σύστημα GIS

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

 • στη βέλτιστη οργάνωση (συλλογή, ενημέρωση και επεξεργασία) των γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων του Δικτύου
 • στην ενιαία υποστήριξη – αναβάθμιση των τεχνικών δραστηριοτήτων της Εταιρείας (ανάπτυξης, μελε¬τών, κατασκευών, λειτουργίας, εκμετάλλευσης, συντήρησης)
 • στη βελτίωση παρακολούθησης των Έργων
 • στη βελτίωση εξυπηρέτησης πελατών
 • στην αύξηση της παραγωγικότητας του προσωπικού
 • στην αναβάθμιση της οργάνωσης, παρακολούθησης και συντήρησης των παγίων του Δικτύου
 • στην καλύτερη αντιμετώπιση των κρίσεων
 • στη διευκόλυνση ανταλλαγής πληροφοριών με τα άλλα κύρια μηχανογραφικά συ-στήματα της Εταιρείας, όπως τα Κέντρα Ελέγχου Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ), το Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών κλπ
 • στην εξυπηρέτηση μελλοντικών εφαρμογών (πχ υποστήριξη βλαβοληπτικών κέντρων, υποστήριξη εφαρμογών «Έξυπνου Δικτύου» κλπ).

Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 3o τρίμηνο του 2022 (έγινε αναθεώρηση του αρχικού προγραμματισμού ολοκλήρωσης). Μέχρι τον 12ο/2018 υλοποιήθηκε το 25% του έργου. Συγκεκριμένα, έγινε η προμήθεια και η εγκατάσταση του Γεωγραφικού Υποβάθρου (OSM) για όλη τη χώρα, ενώ είναι σε εξέλιξη η διακήρυξη του διαγωνισμού Ψηφιοποίησης των δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης. Επίσης, σε εξέλιξη είναι οι εσωτερικές δράσεις εκπαίδευσης του προσωπικού των μονάδων για τη λειτουργία του Συστήματος Γεωγραφικών Πληρο­φοριών (GIS). Εκκρεμούν οι δημοσιεύσεις των διαγωνισμών για την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.