Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην εγκατάσταση Κέντρων Τηλε-εξυπηρέτησης (Call Centers) που θα παρέχουν νέα κανάλια επικοινωνίας για εύκολη και ταχεία εξυπη­ρέτηση των πελατών. Έναρξη με Πιλοτικό Κέντρο στην Αθήνα και στη συνέχεια προώθηση επέκτασης σε όλη τη χώρα.

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Μελέτη σύστασης Call Center
  • Εξοπλισμός υποστήριξης
  • Υπηρεσίες στελέχωσης και λειτουργίας

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στην ποιοτικότερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών για όλα τα αιτήματά τους, με την ελάχιστη δυνατή απασχόλησή τους και φυσική παρουσία τους στα σημεία εξυπηρέτησης της Εταιρείας
  • στην παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών και καναλιών επικοινωνίας
  • στη μείωση του λειτουργικού κόστους εξυ­πηρέ­τησης
  • στην προετοιμασία κεντρικής υποδοχής των αναγγελιών διακοπών ρεύματος σε συνδυασμό με άλλα συστήματα διαχείρισης βλαβών
  • στην καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση των πελατών σχετικά με όλες τις διακοπές ηλεκτροδότησης του Δικτύου και τη διάρκεια αποκατάστασής τους.
Πρόοδος Έργου

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 2021 παράλληλα με το Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πελατών. Είναι σε εξέλιξη το υποέργο  ανάπτυξης και λειτουργίας Κέντρου Τηλε-εξυπηρέτησης για την αναγγελία διακοπών ρεύματος από τους πελάτες. Μέχρι τον 12ο/2018 εντάχθηκε στο Κέντρο το σύνολο των 59 διοικητικών Περιοχών του ΔΕΔΔΗΕ.