Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στον εκσυγχρονισμό των Κέντρων Ελέγχου Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ) των υπόλοιπων τριών Περιφερειών(*), μέσω εγκατάστασης νέων συστημάτων Supervisory Control and Data Acquisition-Data Management System (SCADA-DMS) και επικοινωνίας με τους εξοπλισμούς τηλεχειρισμών (Remote Transmitter Units-RTUs) στους Υποσταθμούς (Y/Σ) Υψηλής Τάσης/Μέσης Τάσης (ΥΤ/ΜΤ) καθώς επίσης και στη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών υποστήριξης των τριών ενιαίων ΚΕΔΔ.

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Servers (Database –SCADA)
  • SCADA software
  • DMS (hardware – software)
  • 60 RTUs

 

 

(*) ΔΠΜ-Θ: Διεύθυνση Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, ΔΠΚΕ: Διεύθυνση Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδας, ΔΠΠ-Η: Διεύθυνση Περιφέρειας Πελοποννήσου-Ηπείρου

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στη βελτίωση της αξιοπιστίας του Δικτύου της χερσαίας χώρας (πλην Αττικής), των δεικτών ποιότητας καθώς και του εντοπισμού των ασθενών σημείων του Δικτύου
  • στη συγκέντρωση και εξοικονόμηση πόρων, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια βλαβών και στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των διακοπών
  • στη μείωση της φόρτισης των εγκαταστάσεων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και στον περιορισμό απωλειών ισχύος και ενέργειας στο Δίκτυο
  • στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων διαχείρισης Δικτύων, μελετών και εκπαίδευσης του αρμόδιου προσωπικού.
Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος 2021 με την λειτουργία των τριών Περιφερειακών ΚΕΔ (έγινε αναθεώρηση του αρχικού προγραμματισμού ολοκλήρωσης). Μέχρι τον 12ο/2018 υλο­ποιήθηκε το 22% του έργου. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για την αναβάθμιση του ΚΕΔ ΔΠΜ-Θ και τη σύσταση νέων ΚΕΔ ΔΠΠ-Η και ΔΠΚΕ, η ένταξη της Περιοχής Κατερίνης στο ανα­βαθμισμένο ΚΕΔ της ΔΠΜ-Θ καθώς και η πιλοτική λειτουργία με πλήρη βάρδια του ΚΕΔ ΔΠΚΕ με τα δίκτυα Μ.Τ. της έδρας της Περιοχή Λαμίας. Επίσης, είναι σε εξέλιξη εργασίες για την προμήθεια και εγκατάσταση νέου SCADA-DMS, όπου προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τον 10ο/2020.