Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ) της Αττικής μέσω προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων Supervisory Control and Data Acquisition Data Management System (SCADA-DMS), συστημάτων τηλε-χειρισμών (Remote Transmitter Units-RTUs) στους Υποσταθμούς (Υ/Σ) Υψηλής Τάσης/ΜέσηςΤάσης(ΥΤ/ΜΤ) αλλά και στην αναδιοργάνωση των επιμέρους μονάδων του.

 

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Servers (Database– SCADA – DMS)
  • SCADA software
  • DMS software
  • 107RTUs
  • 115 Inverters και 645 Converters 
  Οφέλη

 Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος διαχείρισης του Δικτύου της Αττικής, των δεικτών ποιότητας καθώς και του εντοπισμού των ασθενών σημείων του Δικτύου
  • στη συγκέντρωση και εξοικονόμηση πόρων, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια βλαβών και στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των διακοπών
  • στη μείωση της φόρτισης των εγκαταστάσεων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και στον περιορισμό απωλειών ισχύος και ενέργειας στο Δίκτυο
  • στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων διαχείρισης Δικτύων, μελετών και εκπαίδευσης του αρμόδιου προσωπικού
  • στην ομογενοποίηση των τηλεχειριζόμενων συστημάτων.
Πρόοδος Έργου
  Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019. Μέχρι τον 12ο/2018 υλοποιήθηκε το 88% του Έργου. Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το νέο SCADA-DMS, ενώ είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση νέων RTUs, στους Υποσταθμούς Υψηλής/Μέσης Τάσης σε ποσοστό 78%. Επίσης, σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες σχεδιασμού των ηλεκτρονικών διαγραμ¬μάτων των δικτύων ΜΤ στο SCADA-DMS. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων των δικτύων 150kV, 6,6KV, 22KV, και των δικτύων Μ.Τ. Ολυμπιακού Χωριού και των νησιών Αγκίστρι, Αίγινα, Άνδρος, Τήνος και Κέα, ενώ συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες επικαιροποίησης των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων των δικτύων 20kV του ΚΕΔ Ν. Ιωνίας, του ΚΕΔ της Αθήνας και του τμήματος του δικτύου των 20KV που ανήκει στο ΚΕΔ 22kV. Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των παλαιών ΚΕΔ, μεταφέρθηκαν ήδη τα ΚΕΔ Ν. Ιωνίας και Παλλήνης στο κεντρικό κτίριο του Τομέα Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου (ΤΑΛΔ).