Αντικείμενο του Έργου

Το Έργο στοχεύει στη δημιουργία Πιλοτικού συστήματος Τηλεμέτρησης και διαχείρισης περίπου 200.000 παροχών μικρών καταναλωτών, με την αντικατάσταση των συμβατικών μετρητών με τηλεμετρούμενους ηλεκτρονικούς (έξυπνους μετρητές) σε συγκεκριμένες περιοχές (Ξάνθη, Λέσβος, Λήμνος, Αγ. Ευστράτιος) και σε αντιπροσωπευτικά δείγματα Αθήνας & Θεσσαλονίκης. Επίσης αφορά στη σχεδίαση της γενικής Τηλεμέτρησης (πανελλαδική επέκταση έξυπνων μετρητών στο σύνολο των καταναλωτών).

 

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Κεντρικός εξοπλισμός (hardware – software) του κέντρου Τηλεμέτρησης (κύριος και εφεδρικός)
  • Εξοπλισμός (hardware – software) υποστήριξης διαδικτυακής πλατφόρμας (portal)
  • Εξοπλισμός (hardware – software) υποστήριξης για επικοινωνία με κινητές συσκευές
  • Περίπου 200.000 νέοι έξυπνοι μετρητές και το τηλεπικοινωνιακό τους μέσο και ένταξή τους στο κεντρικό σύστημα Τηλεμέτρησης
  • Υποδομές ασφάλειας και αδιάλειπτης λειτουργίας
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης και υποστήριξης του συστήματος

 

Οφέλη

Το Έργο θα ανοίξει το δρόμο για επέκταση της Τηλεμέτρησης σε όλη τη χώρα. Κατά το σχεδιασμό και υλοποίησή του θα εξαχθούν πολύτιμα τεχνικά και οργανωτικά συμπεράσματα, τα οποία θα συμβάλλουν μακρο¬πρόθεσμα στην επιτυχία των οικονομικών και λειτουργικών ωφελειών που παρέχει η Τηλεμέτρηση (ενημέρωση πελατών σε πραγματικό χρόνο, με στόχο την ενεργοποίησή τους για εξορθολογισμό της κατανάλωσής τους μέσω κατάλληλων κινήτρων, συμβολή στο άνοιγμα της αγοράς προμήθειας ηλεκτρισμού, δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών για παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, διευκόλυνση της καταμέτρησης και μείωση ρευματοκλοπών, παροχή πληροφοριών για αναβαθμισμένη λειτουργία του Δικτύου, εξοικονόμηση πόρων, μείωση λειτουργικού κόστους της Εταιρείας κλπ).

Πρόοδος Έργου

Το πιλοτικό Έργο είναι σε εξέλιξη. Περατώθηκε  η διαγωνιστική διαδικασία και εκκρεμεί η επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια του εξοπλισμού και λογισμικού του κέντρου Τηλεμέτρησης καθώς και την εγκατάσταση των νέων μετρητών. Η εξέλιξη του έργου εξαρτάται από τις αποφάσεις του ΣτΕ κατόπιν προσφυγών των διαγωνιζομένων. Ανεξάρτητα από την πορεία του πιλοτικού έργου, έχουν αρχίσει μελέτες για την προετοιμασία της πανελλαδικής εφαρμογής της τηλεμέτρησης.