• Κώδικας Διαχείρισης ΜΔΝ – Έκδοση 2η – 4ος 2018

• Κώδικας Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Κώδικας ΜΔΝ) (ΦΕΚ Β΄304/11.02.2014 - ΡΑΕ 39/28.01.2014)