Αξιόπιστα δίκτυα ηλεκτροδότησης σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

Βασικά μεγέθη του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού

Βασικά μεγέθη 2016 του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού

Ποσοτικά μεγέθη του δικτύου Διανομής (τέλος του έτους):

- 111.559χλμ. Δίκτυο Μέσης Τάσης (Μ.Τ.).
- 125.798χλμ. Δίκτυο Χαμηλής Τάσης  (Χ.Τ.).

Συνολικά 237.357χλμ. Δικτύου.

- 161.932 Υποσταθμοί Μέσης Τάσης προς Χαμηλή Τάση (Υ/Σ ΜΤ/ΧΤ).
- 950χλμ. Δίκτυο Υψηλής Τάσης (Υ.Τ.) εκ των οποίων 205χλμ στην Αττική και 745χλμ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.
- 229 Υποσταθμοί Υψηλής Τάσης προς Μέση Τάση (Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ), εκ των οποίων 20 κλειστού τύπου, κατανεμημένοι 202 στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και 27 στα μη Διασυνδεδεμένα νησιά.

- 7.465.528 Πελάτες (11.487 ΜΤ & 7.454.041 ΧΤ).
- 42.967 GWH Καταναλώσεις Πελατών (11.335 στη ΜΤ & 31.632 στη ΧΤ).

Κύρια οικονομικά μεγέθη του δικτύου Διανομής:

- Επενδύσεις (Ετήσιες δαπάνες επενδύσεων)  185 εκ. €.
Εκμετάλλευση (Ετήσιες λειτουργικές δαπάνες) 428 εκ. €.
Ετήσια έσοδα από χρήση δικτύου 717 εκ. €.
Πάγια Δικτύων Διανομής με αναπόσβεστη αξία 3,7 δις €. (3.709.549.023.53 το 2016)

Προσωπικό & Οργάνωση του δικτύου Διανομής (τέλος του έτους):

6.854 μισθωτοί.
3 Γενικές Διευθύνσεις, 11 Κεντρικές Διευθύνσεις, 5 Περιφερειακές Διευθύνσεις, 2 Κεντρικά Κλιμάκια, 58 Περιοχές, 73 Πρακτορεία, 82 Υποπρακτορεία.