Τηλεμέτρηση Πελατών Μέσης Τάσης

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) υλοποίησε κατόπιν ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού, το έργο: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεμέτρησης & επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων Μέσης Τάσης».

Το έργο αυτό ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 2009 και χρηματοδοτήθηκε σε ποσοστό 100% από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα.

Με την περάτωση του έργου :
• Δημιουργήθηκαν ευνοϊκότερες συνθήκες λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες συνέβαλαν και στην απελευθέρωση της ενεργειακής αγοράς.
• Βελτιώθηκε η εξυπηρέτηση των Χρηστών Μέσης Τάσης.
• Μειώθηκαν οι επισκέψεις του προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ για επιτόπου λήψη ενδείξεων.
• Δόθηκε στους Χρήστες η δυνατότητα ελέγχου της καταναλισκόμενης (ή/και παραγόμενης) ενέργειάς τους μέσω Web εφαρμογής η οποία παρέχει άμεση πρόσβαση στα μετρητικά δεδομένα τους στην ιστοσελίδα: https://meteringnet.deddie.gr
• Δόθηκε η δυνατότητα βελτιστοποίησης της καταναλωτικής συμπεριφοράς τωνΧρηστών.
• Δόθηκε η δυνατότητα παρακολούθησης μέσω Web εφαρμογής της ποιότητας τροφοδοσίας, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας τροφοδότησης των παροχών Μέσης Τάσης.

Ο ΔΕΔΔΗΕ μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η διάθεση και στατιστική ανάλυση των μετρητικών δεδομένων σύμφωνα με την αρχή της διαφάνειας, αλλά και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών, όπως ορίζεται από το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.