Στοιχεία σχετικά με την κατάσταση σύνδεσης μονάδων ΑΠΕ αρμοδιότητας Διαχειριστή Δικτύου στο δίκτυο της Πελοποννήσου