Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης του δικαιούχου

Υποβολή της Αίτησης


Για την υποβολή της αίτησης χρειάζεται:


1.    Ο Αριθμός Παροχής που αναγράφεται στο λογαριασμό που λαμβάνουν από τον Προμηθευτή τους

2.    Τα στοιχεία της αστυνομικής τους ταυτότητας και το ΑΦΜ τους (και του/της συζύγου
       εφόσον είναι έγγαμοι)
 
3.    Στην περίπτωση των ατόμων που χρήζουν μηχανικής υποστήριξης απαιτείται επιπλέον να
       δηλώνεται:
 
        α. ο αριθμός ΑΜΚΑ 
  
        β. ο ασφαλιστικός τους φορέας
 
        γ. ο αριθμός πρωτοκόλλου βεβαίωσης του κρατικού ασφαλιστικού φορέα, στον οποίο
            υπάγεται ο ασθενής, με την οποία πιστοποιείται η ανάγκη κατ’ οίκον χρήσης συσκευής
            μηχανικής υποστήριξης απαραίτητης για τη ζωή του ασθενούς. Στην περίπτωση που ο
            ασθενής είναι ανασφάλιστος, τον αριθμό πρωτοκόλλου βεβαίωσης αντίστοιχου
            περιεχομένου από κρατικό νοσοκομείο.
 
        δ. ότι έχουν στην κατοχή τους την ανωτέρω βεβαίωση


            Οι δικαιούχοι οφείλουν να διατηρούν το πρωτότυπο της σχετικής βεβαίωσης για
            όσο διάστημα είναι ενταγμένοι στο ΚΟΤ και να την προσκομίζουν σε περίπτωση
            σχετικού ελέγχου. Η ύπαρξη και η ακρίβεια του περιεχομένου της βεβαίωσης και η
            ακρίβεια των στοιχείων της υπεύθυνης δήλωσης μπορεί να ελεγχθεί από τις
            αρμόδιες υπηρεσίες με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών.