Σύμφωνα με το άρθρο 27 του  Νόμου 4710/2020 (ΦΕΚ Α 142/23.7.2020) προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας για τη σύνδεση και λειτουργία υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων (YEHO) είναι η συμπλήρωση του ειδικού προς το σκοπό αυτό εντύπου αίτησης/ενημέρωσης και η υποβολή του στον ΔΕΔΔΗΕ