Συμμετοχή στις δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο Διανομής

Οι τιμές των συντελεστών για τον υπολογισμό της Συμμετοχής στις δαπάνες σύνδεσης με το δίκτυο Διανομής έχουν εγκριθεί με την Υπουργική Απόφαση υπ. αριθ. Δ5ΗΛ/Β/Φ1.10/6636 (ΦΕΚ 440 Β/30-3-2007) και αναφέρονται στις σελίδες 9289 - 9293 αυτής.