ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
25/05/2018 Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) 2019-2023
02/04/2018 Δημόσια Διαβούλευση "Υλοποίηση Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Σύστημα της Ρόδου"
27/03/2018 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικής Προδιαγραφής Μετρητών ΜΤ και Μέσων Επικοινωνίας
23/01/2018 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικής Προδιαγραφής Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων
20/12/2017 Δημόσια Διαβούλευση : Προμήθεια Τριφασικών Μετασχηματιστών 150/21 kV, 40/50 MVA και 20/25 MVA, Dyn1, καθώς και των ανταλλακτικών τους
04/10/2017 Ψηφιοποίηση-αποτύπωση-καταχώρηση γεωγραφικών και περιγραφικών δεδομένων του Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
27/04/2017 Δημόσια Διαβούλευση : Προμήθεια Λογισμικού Μελετών Ανάπτυξης Δικτύου
24/07/2017 Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ
17/07/2017 Δημ. Διαβούλευση Παροχής Υπηρεσιών κατάρτισης του Εγχειριδίου Ποιότητας Ενέργειας και περιγραφής των αναγκαίων συστημάτων για την παρακολούθηση της Π.Ε. κατά τα οριζόμενα στον Κώδ. Διαχ. του ΕΔΔΗΕ