ΗΜ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣ. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
09/01/2019 Δημόσια Διαβούλευση για την Τεχνική Περιγραφή Αλεξικεραύνων Οξειδίου Μετάλλου 5 kA και 10 kA, χωρίς διάκενα με συνθετικό περίβλημα, για Δίκτυα Διανομής 20kV
25/05/2018 Δημόσια Διαβούλευση του Σχεδίου Ανάπτυξης Δικτύου (ΣΑΔ) 2019-2023
02/04/2018 Δημόσια Διαβούλευση "Υλοποίηση Κεντρικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) στην Αθήνα και Τοπικού ΚΕΕ στο Σύστημα της Ρόδου"
27/03/2018 Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικής Προδιαγραφής Μετρητών ΜΤ και Μέσων Επικοινωνίας