Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων τηλεχειριζόμενων στοιχείων σε εναέρια Δίκτυα Μέσης Τάσης (ΜΤ) και σε Υποσταθμούς (Υ/Σ) Μέσης Τάσης /Χαμηλής Τάσης (ΜΤ/ΧΤ), τα οποία θα συνδεθούν με τα Περιφερειακά Κέντρα Ελέγχου Δικτύων Διανομής και θα διαχει-ρίζονται από αυτά.

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • 2.000 τηλεχειριζόμενοι εναέριοι Διακόπτες Φορτίου (Δ/Φ)
  • 1.500 Remote Terminal Units- RTUs για τον τηλεχειρισμό διακοπτών ΜΤ
  • 820 τηλεχειριζόμενοι Διακόπτες Αυτόματης Επανα¬φοράς (ΔΑΕ) (re-closers)
  • 3.000 Ενδεικτικά Διελεύσεως Σφάλματος (ΕΔΣ) με τηλε-ένδειξη για Υ/Σ εσωτερικού χώρου.

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στη βελτίωση του δείκτη ποιότητας ενέργειας System Average Interruption Duration Index (SAIDI), μέσω του τηλε-ελέγχου των τηλεχειριζόμενων στοιχείων επί του Δικτύου ΜΤ
  • στη μείωση του λειτουργικού κόστους του ΔΕΔΔΗΕ, λόγω του περιορισμού της ανάγκης επιτόπιων χειρισμών, της μείωσης απασχόλησης των συνεργείων κλπ
  • στην αύξηση της αξιοπιστίας του Δικτύου λόγω των δυνατοτήτων άμεσης επέμβασης σε ζωτικά στοιχεία των προς αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεω
  • στον περιορισμό των απωλειών ισχύος και ενέργειας στα Δίκτυα.
Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 3o τρίμηνο του 2023 (έγινε αναθεώρηση του αρχικού προγραμματισμού ολοκλήρωσης). Μέχρι τον 12ο/2018 υλοποιήθηκε το 22% του έργου. Συγκεκριμένα, έχουν προκηρυχθεί και είναι σε εξέλιξη όλοι οι διαγωνισμοί προμήθειας των τηλεχειριζόμενων στοιχείων δικτύου (Διακοπτών Φορτίου, Διακοπτών Αυτόματης Επαναφοράς για τα εναέρια δίκτυα Μ.Τ., μονάδες τηλεχειρισμού (RTUs) και των ενδεικτικών διελεύσεως σφάλματος για τους Υποσταθμούς Μέσης/ Χαμηλής Τάσης εσωτερικού χώρου).