Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπτυξη του νέου ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών (Information Management System - IMS), το οποίο θα διευκολύνει τη διαχείριση δεδομένων και θα αποτελέσει μια πλατφόρμα ολοκλήρωσης των επιχειρησιακών (Operational Technology-ΟΤ) και πληροφοριακών (Ιnformation Technology-IΤ) συστημάτων του ΔΕΔΔΗΕ (GIS, νέο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών, SCADA-DMS, κλπ). Βασικοί αντικειμενικοί στόχοι του Information Management System είναι:

 • Ένα ενιαίο μοντέλο δεδομένων (Unified Data Model) για όλα τα ΟΤ/ΙΤ συστήματα,
 • Η ενεργοποίηση ενός σημείου εισόδου δεδομένων για τα ΟΤ/ΙΤ συστήματα,
 • Η επαλήθευση επιχειρησιακών δεδομένων (Data Validation),
 • Θέματα που σχετίζονται με την κυβερνοασφάλεια (Cyber security) των δεδομένων,
 • Η υιοθέτηση σχετικών βιομηχανικών προτύπων για την ολοκλήρωση των συστημάτων με την υιοθέτηση των CIM standard, ICCP. 
 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
 • Servers
 • Enterprise Service Bus (ESB)
 • Data Bases

 

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

 • στη μείωση τεχνολογικών κινδύνων από την ολοκλήρωση επιχειρησιακών και πληροφοριακών συστημάτων
 • στην ολοκλήρωση των επιχειρησιακών και πληροφοριακών συστημάτων και στην υιοθέτηση κοινών standards συμβάλλει στη μείωση διάρκειας έργων ψηφιακού μετασχηματισμού
 • στη δυνατότητα βελτιστοποίησης εταιρικών διαδικασιών και λήψης αποφάσεων μέσω βελτιωμένης διαχείρισης πληροφοριών
 • στη μείωση κόστους συντήρησης και λειτουργίας επιχειρησιακών συστημάτων μέσω υιοθέτησης κοινών πρακτικών και ολοκλήρωσης με τα πληροφοριακά συστήματα
 • στη μείωση κόστους συντήρησης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων.
 • στην ενεργοποίηση δυνατοτήτων για διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, βελτίωση πρόβλεψης και συντήρησης επιχειρησιακών συστημάτων
 • στη δυνατότητα μελλοντικής εφαρμογής Big Data Analytics σε επιχειρησιακά δεδομένα
Πρόοδος Έργου
 

Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί το 1ο εξάμηνο του 2021. Μέχρι τον 12ο/2017 υλοποιήθηκε το 5% του Έργου. Συγκεκριμένα, έχει ολοκληρωθεί ο βασικός σχεδιασμός του συστήματος σε υψηλό επίπεδο (High level Blueprints) και είναι σε εξέλιξη η προετοιμασία των τευχών για τον διαγωνισμό επιλογής αναδόχου προμήθειας και εγκατάστασης των συστήματος διαχείρισης πληροφοριών.