Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στον εκσυγχρονισμό του Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Διανομής (ΚΕΔΔ) της Αττικής μέσω προμήθειας και εγκατάστασης συστημάτων Supervisory Control and Data Acquisition Data Management System (SCADA-DMS), συστημάτων τηλε-χειρισμών (Remote Transmitter Units-RTUs) στους Υποσταθμούς (Υ/Σ) Υψηλής Τάσης/ΜέσηςΤάσης(ΥΤ/ΜΤ) αλλά και στην αναδιοργάνωση των επιμέρους μονάδων του.

 

 
Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες
  • Servers (Database– SCADA – DMS)
  • SCADA software
  • DMS software
  • 107RTUs
  • 115 Inverters και 645 Converters 
  Οφέλη

 Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος διαχείρισης του Δικτύου της Αττικής, των δεικτών ποιότητας καθώς και του εντοπισμού των ασθενών σημείων του Δικτύου
  • στη συγκέντρωση και εξοικονόμηση πόρων, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια βλαβών και στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των διακοπών
  • στη μείωση της φόρτισης των εγκαταστάσεων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και στον περιορισμό απωλειών ισχύος και ενέργειας στο Δίκτυο
  • στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων διαχείρισης Δικτύων, μελετών και εκπαίδευσης του αρμόδιου προσωπικού
  • στην ομογενοποίηση των τηλεχειριζόμενων συστημάτων.
Πρόοδος Έργου
   Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019. Μέχρι τον 12ο/2017 υλοποιήθηκε το 75% του Έργου. Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το νέο SCADA του ΚΕΔΔ της Αττικής, ενώ είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση νέων RTUs, στους Υποσταθμούς Υψηλής/Μέσης Τάσης σε ποσοστό 72%. Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού διαγράμματος στο SCADA του Δικτύου των 6,6kV και πραγματοποιείται η εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία του συστήματος. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες επικαιροποίησης των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων στο SCADA του Δικτύου των 20kV. Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των παλαιών ΚΕΔΔ, μεταφέρθηκε το ΚΕΔΔ Ν. Ιωνίας στο κεντρικό κτίριο του Τομέα Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου (ΤΑΛΔ) και συνεχίζεται η προετοιμασία για την αντίστοιχη μεταφορά του ΚΕΔΔ Παλλήνης.